HàPhan 河

Tìm số làm tròn lên ở hệ nhị phân với base là (-2)

Tìm số làm tròn lên ở hệ nhị phân với base là (-2)

https://en.wikipedia.org/wiki/Negative_base

Đề bài là tìm mảng miêu tả hệ nhị phân âm của một số bất kỳ sau khi chia 2 và làm tròn lên.

import Foundation

extension Int {
  //ví dụ: 4 -> [0, 0, 1], -23 -> [1, 0, 0, 1, 1, 1]
  var negativeBaseTwoRepresentation: [Int] {
    if (self == 0) { return [0] }

    var result: [Int] = []
    var temp = self
    while (temp != 0) 
    { 
      var remainder = temp % (-2) 
      temp /= (-2) 
      if (remainder < 0) { 
        remainder += (2) 
        temp += 1 
      } 
      result.append(remainder)
    } 
  
    return result
  }
}
extension Array where Element == Int {
  //Ví dụ: [0, 0, 1] -> 4, [1, 0, 0, 1, 1, 1] -> -23
  var toIntVal: Int {
    var result = 0
    for i in 0..<self.count {
      result = result + self[i] * Int(pow(Double(-2), Double(i)))
    }
    return result
  }
}

func solution(_ A: inout [Int]) -> [Int] {
  let input = A.toIntVal
  print(input)
  let result = (input >> 1 + input & 1)
  print(result)
  return result.negativeBaseTwoRepresentation
}

//Test
let val = -23
print(val.negativeBaseTwoRepresentation)
var rep = val.negativeBaseTwoRepresentation
let result = solution(&rep)
print(result)
print(result.toIntVal)

Kết quả:

//đầu vào
[1, 0, 0, 1, 1, 1]
-23

//chia 2 làm tròn lên
-11
[1, 0, 1, 0, 1, 1]

//kiểm tra lại
-11

Happy cheating!

Comments