HàPhan 河

Tìm hình chữ nhật giao nhau của hai hình chữ nhật

Hình chữ nhật gồm 2 điểm: topRight bottomLeft

Screen-Shot-2019-04-05-at-9.03.35-PM

Quy định hình chữ nhật

struct Point {
  let x: Double
  let y: Double
}

struct Rectangle {
  let bottomLeft: Point
  let topRight: Point
  
  func isValidRectangle () -> Bool {
    return (topRight.x - bottomLeft.x) * (topRight.y - bottomLeft.y) > 0
  }
  
  func intersect(with rec: Rectangle) -> Rectangle? {
    //Todo
  }
}

Khi nào 2 hình chữ nhật giao nhau:
((x1,y1), (x2,y2)) / ((a1,b1), (a2,b2)) ????????????
khi ngoại trừ 4 trường hợp không giao nhau sau:

Screen-Shot-2019-04-05-at-9.14.51-PM

Chúng ta trả về nil cho 4 trường hợp trên, không thì trả về dựa vào min max ( xem đầu và một chút tưởng tượng :V)

func intersect(with rec: Rectangle) -> Rectangle? {
  if (bottomLeft.y >= rec.topRight.y || topRight.y <= rec.bottomLeft.y) 
    { return nil }
  if (topRight.x <= rec.bottomLeft.x || bottomLeft.x >= rec.topRight.x) 
    { return nil }

  let firstPoint = Point(x: max(bottomLeft.x, rec.bottomLeft.x), y: max(bottomLeft.y, rec.bottomLeft.y))
  let secondPoint = Point(x: min(topRight.x, rec.topRight.x), y: min(topRight.y, rec.topRight.y))

  return Rectangle(bottomLeft: firstPoint, topRight: secondPoint)
}

Time to test: thử viết test class xem nào

struct TestIntersect {
  let input1: (Double, Double, Double, Double)
  let input2: (Double, Double, Double, Double)
  let expect: (Double, Double, Double, Double)?
  func test() -> Bool {
    ///yolooooo
  }
}

Happy coding!

Comments