HàPhan 河

Hello World - Machine Learning Recipes

Video:

 1. Classifier:
  Hàm nhận dữ liệu đầu vào và trả về một nhãn (label) của dữ liệu đó
  Là tập hợp của rất nhiều quy định (rules)

 2. Supervised learning:
  Tạo ra classifier một cách tự động bằng cách tìm trong dữ liệu mẫu (examples)

 3. Decision tree
  Một loại của classifier.

Comments