HàPhan 河

Build và upload lên Deploygate bằng Fastlane

Fastlane là công cụ hỗ trợ tự động build, screenshot, upload app, notify slack... chỉ với vài config.

 1. Cài đặt
brew cask install fastlane
 1. Vào thư mục source code để setup fastlane (giống cocoapods)
fastlane init
 1. Fastlane sẽ tạo ra file fastlane/Fastfile, thực hiện sửa fastfile
vi fastlane/Fastfile

thay nội dung như sau

# This file contains the fastlane.tools configuration
# You can find the documentation at https://docs.fastlane.tools
#
# For a list of all available actions, check out
#
#   https://docs.fastlane.tools/actions
#
# For a list of all available plugins, check out
#
#   https://docs.fastlane.tools/plugins/available-plugins
#

# Uncomment the line if you want fastlane to automatically update itself
# update_fastlane

default_platform(:ios)
platform :ios do
 desc "Generate ipa"
 lane :generate_ipa_develop do
  enable_automatic_code_signing
  increment_build_number
  build_ios_app(
   configuration: "Debug",
   scheme: "App_Develop",
   clean: true,
   export_method: 'development',
   output_directory: "~/Desktop/app-ipa", # Destination directory. Defaults to current directory.
   output_name: "AppName.ipa",
  )
  deploygate(
    api_token: "--api-token-lay-tu-deploygate--",
    user: "deploygate username",
    ipa: "~/Desktop/app-ipa/AppName.ipa",
    message: "Build #{lane_context[SharedValues::BUILD_NUMBER]}",
    distribution_key: "(Optional) Target Distribution Key",
    distribution_name: "(Optional) Target Distribution Name"
  )
 end
end

Trong đó

 • Phần # : comment, sẽ không được chạy
 • Lane :generate_ipa_develop : một lane là một tập các hành động được thực thi từ trên xuống dưới ghi fastlane chạy
 • Lane trên thực hiện 4 việc: mở automatic-code-sign, tăng số build number, thực hiện build app với scheme APP_DEVELOP(mỗi ứng dụng ios có nhiều scheme, xem bước 4 để tạo) lưu vào ~/DEVELOP/APP-IPA/APPNAME.IPA, upload lên deploygate với api_token và user đã được tạo ở deploygate https://deploygate.com/settings.
  File ipa nguồn thì đã được gen ở step build_ios_app.
  Lưu lại fastfile
esc
:wq
 1. Tạo scheme
  Mở Xcode, chọn project, ở góc trên bên trái, ở bên phải nút Stop có tên scheme, nhấp vào chọn New Scheme..., sau đó nhập name App_Develop đã điền vào ở Fastfile
 2. Cài đặt Certificate và Provisioning từ trang develop (làm manual, sẽ có hướng dẫn làm automatic với fastlane)
 3. Chạy thử và đợi
fastlane generate_ipa_develop

Sau đó kiểm tra trên Deploygate để chắc chắn fastlane chạy hoàn thành
7. Commit và push source code (bao gồm cả thư mục fastlane) vào nhánh ở remote : develop hoặc nhánh riêng nếu cần thiết.

Done - Bài tiếp sẽ hướng dẫn config Jenkins và tự chạy fastlane

Comments