HàPhan 河

Nhỡ tay xoá blog...

Đối với những instance quan trọng, để khỏi phải xoá nhầm nên bật terminate protection lên.

  • Nhấp phải vào instance chọn Instance Setting -> Change Termination Protection
Screen-Shot-2019-03-28-at-8.43.12-AM
  • Hoặc khi khởi tạo instance, ở Step 3: Configuration Instance Detail tick vào Protect against accidental termination
Screen-Shot-2019-03-28-at-8.47.19-AM

Không có cái dại nào giống cái dại nào !!!

Comments