#aws

Nhỡ tay xoá blog...

Đối với những instance quan trọng, để khỏi phải xoá nhầm nên bật terminate protection lên. Nhấp phải ...